Separering af strandvejsområdet

I et villakvarter i Gentofte udførte Zacho-Lind 5. etape af en større separatkloakering, der indebar etablering af nyt regnvandssystem.

Separatkloakeringen af Strandvejsområdet i det sydlige Hellerup havde til formål nedsætte antallet af opstuvninger og oversvømmelser i oplandene ved kraftige regnhændelser. Zacho-Lind udførte etape 5, der indebar etablering af nyt regnvandssystem i hele området.

Arbejdsomfang:

  • Opbrydning og retablering af ledningsgrave
  • Etablering af regnvandsledninger (opgravning og ”No dig”) og brønde
  • Gravearbejder i forbindelse med ledningsomlægninger, herunder koordinering med ledningsejere
  • Omkobling af al eksisterende vejafvanding fra fællessystemet til de nye regnvandsledninger og brønde
  • Udskiftning af saneringsmodne vejbrønde/-stik
  • Etablering af stik til skel
  • Afpropninger af stikender og stiktilslutninger
  • Sanering af eksisterende system ved punktopgravninger.

Arbejdet foregik i et beboet villakvarter med stort fokus på naboinformation.