Klimasikring med pumpestation og regnvandsledninger

Som led i en samlet plan for klimatilpasning af Buddinge udførte Zacho-Lind en ny pumpestation og nye regnvandsledninger på tværs af Buddingevej.

Zacho-Lind var hovedentreprenør på opgaven, hvor vi arbejdede med store spunsgruber, store rør og betonbygværker bygget under vandspejlsniveau. Entreprisen skulle medvirke til at reducere oversvømmelserne ved Buddinge Station ved kraftige regnskyl.

Opgaven omfattede anlæg af ny pumpestation til spildevand ved Vadgårdsbassinet samt etablering af nye regnvandsledninger på tværs af Buddingevej, så regnvand og spildevand efterfølgende løber i hver sit system. Desuden anlæg af fordelingsbygværk uden om 2 stk.  ø1500 mm kloakrør.

Bygværkerne var begge in-situ-støbte og havde et samlet bruttoareal på 300 m2. Pumpestationen var med en dybde på 10 meter.

Arbejdsomfang:

  • Omfattende jord- og ledningsarbejder.
  • Etablering af rør med en diameter på op til størrelse ø1350. Udgravninger med afstivning af spuns og etablering af opdriftsankre i 20 meters dybde. I forvejen lå der mange krydsende ledninger og strømførende kabler i jorden, hvilket krævede stor præcision, da de nye rør blev lagt.
  • Den nye pumpestation blev blevet etableret i 10 meters dybde. Vi arbejdede 4 meter under grundvandsspejlet og fik derfor assistance fra dykkere, da vi skulle udføre armering og støbning, ligesom spunsarbejder også blev udført under vand.
  • Fordelingsbygværket skulle støbes rundt om 2 stk. ø1500 mm kloakledninger i drift.
  • Koordinering med ledningsejere og gravearbejder for ledningsomlægninger, inden for gas og el. Vi etablerede desuden store overpumpnings- og nødstrømsanlæg.
  • Dele af ledningsarbejdet blev udført med styret boring af Zacho-Lind
  • Arbejdet indvirkede på trafikken, da ledningsarbejdet foregik tværs over den meget trafikerede Buddingevej. Vi havde derfor tæt kontakt med kommunens vejmyndighed og udførte projektet med stort fokus på trafikplaner, korrekt skiltning og afspærring. Vi bistod desuden bygherre med hjælp til information til de mange naboer omkring arbejdet.