Hornemanns Vænge

Som en del af HOFORs indsats for at klimasikre København har Zacho-Lind anlagt faskiner og regnbede i seks gårdrum i Hornemanns Vænge i Valby.

De seks gårdrum blev beplantet med forskellige typer af enge som eksempelvis skoveng, græseng og blomstereng, og der blev etableret vandløb som en del af det rekreative islæt.

Arbejdet omfattede:

  • Jordarbejder med gravekasser i 6 meters dybde
  • Anlæg af faskiner og kloakering
  • Retablering med ny beplantning

Der er tale om et pilotprojekt, hvor HOFOR i de kommende år vil teste hvordan de forskellige faskine- og beplantningsløsninger afleder regnvand.