Betonbygværk for Femern A/S

Zacho-Lind opførte i 2015 en afvandingspumpestation med overbygning som del af forberedelserne til at anlægge Femern-forbindelsen.

Arbejdsomfang

Pumpestationen er udført som et insitustøbt betonbygværk og har et grundplan på 240 m2 og tre indløbs-/pumpekamre. Pumpestationen ligger bag diget og er derfor udført med tæt dobbeltspuns. Overbygningen er forsynet med en skalmur. I entreprisen indgik også risteanlæg inkl. grab, traverskran, stålkonstruktioner, gangbroer, spjæld, spuns, borede pæle samt jordarbejder.

Periode

2015