Fjernvarme og underjordisk bygværk

Fra december 2018 til november 2019 omlagde Zacho-Lind transmissionsledninger til fjernvarme og anlagde et underjordisk afgreningsbygværk ved City 2 i Høje Taastrup.

Arbejdet blev udført i hovedentreprise som led i forberedelserne til en byudvikling i Høje Taastrup med udbygning af boliger og erhverv.

Fjernvarmearbejder

Zacho-Lind omlagde 700 meter ledningstracé og etablerede ledninger i dimensionerne ø610/900 og med et tryk på 25 bar og 120°C. Da arbejdet foregik på hovedforsyningsledningen, var entreprisen underlagt skærpede sikkerhedskrav (PED). Der blev derfor stillet skærpede krav til svejsning og kontrol. Sidst i processen blev der udført to større omkoblinger af rørsystemerne fra det eksisterende net til de nye rørsystemer.

Betonarbejder

Bygværket blev in situ-støbt. Det indeholdt et afgreningsrum 7 meter under terræn, hvor rørafgrening og ventiler er placeret. Desuden etablerede vi et selvstændigt trapperum som adgangsvej fra terræn. I terræn er bygværket kun synligt med trappehus, ventilationsindtag og -afkast, samt serviceluge med integreret nødluge. Forud for etableringen af bygværket blev 6000 m3 jord gravet væk.

Zacho-Lind udførte selv alle jordarbejder, rørsmedearbejder på fjernvarmerørene samt betonarbejder.